Shito-Ryu Kata


Shiho Zuki
Junino Kata

Itosu Ke

Higaonna Ke

Mabuni Ke

Pinan ShodanSanchinShinsei
Pinan NidanTenshoSeiru (Juroku)
Pinan SandanSaihaHappo Sho
Pinan YondanSeienchinKenshu
Pinan GodanSeipaiKensho
JitteSeisanKenpaku
JiinShisochinAoyagi
JionSanseiruMyojo
MatsukazeKururunhaShinpa
RohaiSuparinpaiShiho Kosokun
Bassai DaiNiseishi
Bassai ShoSochin
Matsumura BassaiUnshu
Kosokun DaiNipaipo
Kosokun Sho

Chinte

Chinto

Wanshu  
Gojushiho  
Naihanchi Shodan  
Naihanchi Nidan  
Naihanchi Sandan  
Rohai Shodan  
Rohai Nidan  
Rohai Sandan